Wieloletni stresujący i kosztowny proces sądowy
czy
satysfakcjonująca ugoda wypracowana w atmosferze rzeczowej rozmowy?

Czym jest mediacja

Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów (ADR), w ramach której skonfliktowane strony sporu samodzielnie dochodzą do porozumienia z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja ma charakter dobrowolny i poufny, a jej celem jest zawarcie ugody, którą podpisują obie strony. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.
Zawarta ugoda jest umieszczana przez mediatora w treści protokołu z prowadzenia mediacji lub do niego załączana. Ugoda, która została zatwierdzona przez Sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Mediacja umożliwia przerwanie biegu przedawnienia.

Mediator

Mediator jest swego rodzaju moderatorem rozmowy między stronami. Jest z jednej strony osobą, która usprawnia komunikację pomiędzy stronami sporu, z drugiej zaś pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Wbrew panującemu poglądowi, mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Musi zachować neutralność oraz bezstronność.

Zasady mediacji

W swojej pracy mediator, dbając o dobro stron, kieruje się zasadami takimi jak:
  • dobrowolność - do wszczęcia i prowadzenia mediacji konieczna jest zgoda obu stron,
  • bezstronność - w procesie mediacji obie strony mają takie same prawa, traktowane są na równi,  a mediator nie jest stronniczy,
  • poufność - wszelkie informacje uzyskane w toku mediacji oraz wszelkie ustalenia objęte są tajemnicą. Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym,
  • neutralność - porozumienie w postępowaniu mediacyjnym zostaje wypracowane przez strony, a mediator nie może narzucać żadnych rozwiązań. Możliwe jest zaś proponowanie przez mediatora dostępnych dróg rozwiązania konfliktu, jednakże zawsze ostateczna decyzja należy do stron.
  • akceptowalność - wyrażenie zgody stron na osobę mediatora.
Zasady mediacji i reguły postępowania mediacyjnego wyznaczają standardy prowadzenia mediacji i doskonalenia mediatorów. Ich źródło leży w rozporządzeniach Rady Europy dot. mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, jak również w Kodeksie Etycznym Mediatorów uchwalonym przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Zalety mediacji

Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie oraz relatywnie tanie rozwiązanie ich sporu w formie akceptowalnego dla obu stron porozumienia. Pozwala na zachowanie lub odbudowanie dobrych relacji z drugą stroną konfliktu, a niekiedy również na ułożenie stosunków z drugą stroną w sposób głębszy niż w przypadku sprawy sądowej. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku mediacji pomiędzy członkami jednej rodziny. Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

Kierując sprawę na drogę postępowania sądowego, traci się kontrolę nad wynikiem postępowania, a całość rozstrzygnięcia oddaje się w ręce sądu. Kierując sprawę do mediacji, zachowuje się wpływ na to, jak zakończy się spór. Wspólnie z drugą stroną konfliktu ustalane są zasady działania oraz jest dokonywany wybór mediatora - osoby z autorytetem, do której obie strony mają zaufanie. W przypadku mediacji - to od stron konfliktu zależy, jak i kiedy zakończy się konflikt.

Możliwość obniżenia kosztów postępowania sądowego w sprawach, w których toczyła się mediacja
  • Jeśli dojdzie do zawarcia ugody po wniesieniu pozwu/wniosku, jednak przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu,
  • Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej,
  • W sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego, opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o 2/3, nie więcej jednak niż o 400 złotych.

Mediacja na odległość

Mediacja może być prowadzona nie tylko w formie spotkań osobistych, ale również za pomocą środków komunikowania się na odległość - w szczególności poprzez wideokonferencje (Zoom, Skype, Teams), telefon, komunikatory internetowe, jak i przez e-maile. Ten rodzaj mediacji polega na tym, że strony sporu nie przebywają w trakcie postępowania mediacyjnego w tym samym pomieszczeniu, a komunikują się z mediatorem i sobą za pomocą środków porozumienia na odległość.
Rozwiązanie to może mieć zastosowanie zarówno w odniesieniu do mediacji umownej, jak i sądowej. Ugoda zawarta za pośrednictwem tej formy mediacji może zostać zatwierdzona przez sąd i ma tę samą moc, co ugoda zawarta w mediacji tradycyjnej.

Mediacje na odległość można prowadzić również z osobami przebywającymi w innych częściach Polski lub zagranicą.
Image

Koszty mediacji. Rodzaje mediacji

Mediacja w oparciu o umowę pomiędzy stronami lub wniosek o wszczęcie mediacji (mediacja umowna)

Koszty mediacji umownej (pozasądowej) określa umowa mediatora ze stronami. Może być ona zawarta zarówno ustnie bądź w formie pisemnej i elektronicznej. Wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji strony (w przypadku wspólnego wniosku stron) lub wnioskodawca uzgadnia z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.
Koszt mediacji jest zależny w szczególności od jej rodzaju, przedmiotu, stopnia skomplikowania oraz formy jej prowadzenia.
Mediacja na podstawie skierowania przez sąd sprawy (mediacja sądowa)

Koszty określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.
Rozporządzenie to określa wysokość wynagrodzenia mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych (majątkowych i niemajątkowych) wszczętego na podstawie skierowania sądu oraz wydatki mediatora podlegające zwrotowi tj. koszty przejazdów, wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego oraz korespondencji.

Wszczęcie mediacji

Wszczęcie mediacji umownej (pozasądowej)

Chcąc dowiedzieć się więcej na temat mediacji, jej zalet, a także by zainicjować mediację umowną w swojej sprawie - zachęcamy do kontaktu z nami (telefonicznie bądź przez e-maila). Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości oraz możliwe będzie ustalenie szczegółów dotyczących wszczęcia mediacji w Państwa sprawie.
Wszczęcie mediacji w toku sprawy sądowej

Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego - można to zrobić w formie pisemnej lub ustnie na rozprawie. Również sam Sąd, dostrzegając potrzebę przeprowadzenia mediacji, nakłania strony do przestąpienia do mediacji.

Wniosek o skierowanie przez Sąd sprawy do postępowania mediacyjnego prowadzonego przez mediator Agnieszkę Piętak - do pobrania.

Dane
kontaktowe

Lokalizacja
Plac Pocztowy 7/3 (I piętro), Zielona Góra
Telefon
+48 690 600 570
Konto bankowe

16 1140 2004 0000 3902 7791 5207

Image

Mediator Agnieszka Piętak

Mediator sądowy przy Sądach Okręgowych w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Poznaniu, Wrocławiu oraz Legnicy. Adwokat i ekonomista. Posiada ukończone m.in. studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji. Uczestniczka kilkudziesięciu szkoleń, paneli oraz forów specjalistycznych z zakresu mediacji. Autorka kilku publikacji dotyczących mediacji i polubownych metod rozwiązywania sporów.
Image

Formularz kontaktowy

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola
© 2022 Mediator sądowy Agnieszka Piętak :: Zielona Góra, Świebodzin, Sulechów :: Mediacje zdalne